مزایده و مناقصه

آگهی تجدید نوبت اول مزایده عمومی اجاره غرفه دفتر خدمات مسافرتی

هتل پارسیان بوعلی همدان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

باستناد به مجوز های صادره کمیسیون معاملات به شماره 32 مورخ 1401/10/03 در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی 1401/11/09 تا تاریخ 1401/11/19 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 14 به آدرس زیر مراجعه فرمایند :

آدرس: همدان ، خیابان بوعلی نرسیده به میدان جهاد هتل پارسیان بوعلی همدان واحد مالی تلفن تماس: 38250788-081 و مهلت تحویل پاکات : روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 تا ساعت 21 ظهر و محل جمع آوری و تحویل اسناد: طبق آدرس فوق.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان: ساعت 9 صبح روز دو شنبه مورخ 1401/11/24 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir مراجعه فرمایند. جهت اخذ اسناد مبلغ 2.000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 43481817787071 به نام هتل پارسیان بوعلی همدان واریز و اصل رسید را ارائه نمایند.